HMI Delta DOP-B

Màn hình cảm ứng màu 5.6"
Model: DOP-B05S100HMI 65k màu, RS232,422,485 4MB, TFT LCD

Màn hình cảm ứng màu 5.6"
Model: DOP-B05S101
HMI 65k màu, RS232,422,485
8MB, TFT LCD
Màn hình cảm ứng màu 7.0"
Model: DOP-B07S411

màn hình cảm ứng HMI Delta Taiwan
HMI 65k màu, RS232,422,485 128MB, USB 2.0
Màn hình cảm ứng màu 7.0"
Model: DOP-B07S415

màn hình cảm ứng HMI Delta Taiwan
HMI 65k màu, RS232,422,485
128MB, USB 2.0
, SD Card
 Màn hình cảm ứng màu 7.0"
Model: DOP-B07S415

màn hình cảm ứng HMI Delta Taiwan
HMI 65k màu, RS232,422,485 128MB,USB 2.0
,SD Card
Màn hình cảm ứng màu 7.0"
Model: DOP-B07E415

HMI 65k màu, RS232,422,485 128MB,USB 2.0
,SD Card,Audio, Ethernet
Màn hình cảm ứng màu 7.0"
Model: DOP-B07S515

HMI 65k màu,
RS232,422,485
128MB,USB 2.0,SD Card
Màn hình cảm ứng màu 7.0"
Model: DOP-B07E515

HMI 65k màu,
RS232,422,485
128MB,USB 2.0,SD Card,
Audio, Ethernet
 

Màn hình cảm ứng màu 8.0"
Model: DOP-B08S515

HMI 65k màu,
RS232,422,485
128MB,USB 2.0,SD Card

Màn hình cảm ứng màu 8.0"
Model: DOP-B08E515

HMI 65k màu,
RS232,422,485
128MB,USB 2.0,SD Card,
Audio, Ethernet
Màn hình cảm ứng màu 10.0"
Model: DOP-B10S615


HMI 65k màu,
RS232,422,485
128MB,USB 2.0,SD Card
 
 Màn hình cảm ứng màu 10.0"
Model: DOP-B10E615


HMI 65k màu,
RS232,422,485
128MB,USB 2.0,SD Card
, Audio, Ethernet
Comments